Ochrana osobných údajov.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“ďalej len GDPR”), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám poskytujeme nasledujúce informácie.

 

 1. Prevádzkovateľom http://www.stechhydraulics.sk/, internetovej stránky je
  Sídlo firmy:
   

  S-TECH HYDRAULICS s.r.o. Litovelská 798/25 024 01 Kysucké Nové Mesto 

   
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s GDPR na plnenie nasledovných účelov:
  1. Na základe plnenia zmluvného vzťahu so zákazníkom
  2. Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi a návštevníkmi, vrátane odpovedí na otázky z kontaktného formulára.
  3. Na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ spracúva
 3. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje užívateľov po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a uplatňovaní nárokov zo zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú ich osobné údaje vymazané.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe ani inému subjektu v EÚ, alebo tretích krajinách.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v článkoch 15 a 21 GDPR, ktorými sú: právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť osobné údaje pomocou organizačných a technický prostriedkov zabezpečenia, ako sú nastavenie prístupových práv užívateľom, fyzickým zabezpečením priestorov prevádzkovateľa, softwarovou ochranou pred neoprávneným prístupom k dátam tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenej zmene, zničeniu, strate alebo k inému neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov. Aby bola počas celej doby spracúvania zaistená dôvernosť, integrita a dostupnosť osobných údajov, prevádzkovateľ pravidelne kontroluje mieru zabezpečenia a priebežne ju zdokonaľuje.

 

Kontaktujte nás

S-TECH HYDRAULICS s.r.o.


010 01 Žilina
IČO:

+421 949 786 480

stech.hydraulics@gmail.com